Biljettförsäljning

Huskvarnas Tekniksmedja erbjuder en tjänst för försäljning av dina biljetter.

Villkor

Tekniksmedjan (nedan ”Förmedlaren”) säljer biljetter och tar emot bokningar i egenskap av förmedlingstjänst av evenemang åt Arrangör (Jill Music AB) i enlighet med följande villkor. Nedanstående allmänna villkor gäller för besökare (”besökare”) av Biljettjänsten (definieras nedan), samt den som använder Biljettjänsten för att köpa en eller flera biljetter (”kund”).

Villkor för biljettköp

Vid bokning av biljetter kan kund ångra bokningen fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av biljetter till evenemang, och kund är därmed bunden av sitt köp när betalning har skett. Förlorad biljett ersätts ej. Väljer kund elektronisk biljett som leverenssätt kan kund själv skriva ut ny biljett.

Service- och distributionsavgifter

Utöver biljettpriset betalar kund en serviceavgift och i vissa fall även en distributionsavgift och/eller leveransavgift.

Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Biljetter får inte inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte, samt inte heller erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftlig medgivande från Arrangör.

Restriktioner

Om ett evenemang har restriktioner gällande antal biljetter per köp och/eller kund får angivet maxantal ej överskridas.

Köp som strider mot uppsatta villkor

Arrangör eller Förmedlaren förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan makulera bokning eller köp vid de fall kund inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv. Detta gäller även om kund i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Förmedlaren eller Arrangörens villkor som gäller vid biljettköp, exempelvis om kund överskrider sådan maxgräns som beskrivs ovan, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar i enlighet med ovan nämna skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift eller eventuella distributionsavgifter och/eller leveransavgifter. Arrangören kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris.

Inställda evenemang

Förmedlaren eller Arrangör ansvarar inte för att meddela kund att evenemanget är inställt eller flyttat, kund ansvarar själv för att kontrollera detta. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kund omedelbart kontakta Arrangören, som ansvarar för frågor om exempelvis återlösen av biljetter. Vid inställt evenemang återbetalas ej serviceavgifter och/eller distributionsavgifter.

Återbetalning

Om kund har rätt till återbetalning av biljettpris och/eller service- och distributionsavgifter ska kund senast tre (3) månader från evenemangsdatumet meddela Arrangören sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbalning ska ske. Sådant anspråk som kommer Arrangören till handa efter att denna tid gått ut ger ej kund rätt till återbetalning. Vad som anges här gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kund har haft rätt till återbetalning.

Personuppgifter

Behandlingen av kunds personuppgifter regleras av den vid var tid gällande personuppgiftspolicyn som finns att tillgå på Arrangörens hemsida.

Bokningar

Kund ansvarar själv för att bokning stämmer avseende rätt evenemang, rätt antal biljetter, rätt arena etc., samt att biljett kommit kund tillhanda i god tid innan evenemanget startar.

Ansvaret för Biljettjänsten

Tekniksmedjan tillhandahåller en internettjänst där kund kan boka och köpa biljetter (”Biljettjänsten”) till olika arrangörers arrangemang. När det gäller de faktiska evenemangen, är Huskvarnas Tenkiksmedja HB aldrig ansvarig för genomförandet av evenemangen, dess kvalitet eller innehåll, och är därmed heller ej ansvarig för eventuell ekonomisk kompensation på grund av t.ex. inställt evenemang eller andra händelser kopplade till evenemangen. Samtliga frågor eller krav rörande enskilda evenemang och dess genomförande ska riktas till Arrangören. Huskvarnas Tekniksmedja HB ansvarar inte för, och kommer inte att kompensera för, eventuell förlust som uppkommer på grund av driftsavbrott, förseningar, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar användandet av Biljettjänsten.

Immateriella rättigheter

Arrangören licenserar rättigheten att använda Biljettjänsten från Huskvarnas Tekniksmedja. Arrangören äger och/eller licenserar rättigheten till den arrangörs- och arrangemangsspecifikt material (till exempel arrangemangsinformation och bilder) som finns på Biljettjänsten. Besökare och kunder av Biljettjänsten äger ej rätten, helt eller delvis, att på något sätt använda, kopiera, reproducera, bearbetas, spara, flytta, vidaresända, distribuera eller publicera något material som är kopplat till Biljettjänsten (inklusive text, bilder, grafik, fotografier, varumärken, filmer, elektroniska dokument, ljud, databaser och kod). Det är inte tillåtet att använda varumärken och/eller logotyper kopplade till Arrangören eller Huskvarnas Tekniksmedja.

Rätten till ändringar

Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ändra, uppdatera, lägga till eller ta bort material som ingår i Biljettjänsten, och när som helst begränsa tillgången till Biljettjänsten utan att meddela detta i förväg. Arrangören har när som helst rätt att ändra villkor för användandet av Biljettjänsten, samt innehåll och val av tjänster.

Tredjepartshemsidor
Biljettjänsten innehåller länkar till webbsidor som underhålls av tredjepart. På, och i samband med användandet av, dessa webbsidor tillämpas villkor som sammanställts av tredjepart. Arrangören eller Huskvarnas Tekniksmedja ansvarar inte för webbsidor som underhålls av tredjepart, eller innehåll på dessa webbsidor.
Överträdelse av villkoren
Överträdelse av dessa allmänna villkor kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar. Om en besökare eller kund bryter mot dessa villkor kan denne förlora tillgången till Biljettjänsten. Arrangören har även rätt att makulera bokningar genom Biljettjänsten om kund har lämnat vilseledande personuppgifter eller om kund bryter mot eller kringgår de allmänna villkoren.
Tillämplig lag

Svensk rätt tillämpas på dessa allmänna villkor.